تغدیـه سـالم یکـی از عوامـل مهـم در حفـظ سـلامتی محسـوب میشـود. سـال کنکـور یکـی از سـالهای حیاتـی و مهـم در زندگـی
هـر فـردی اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه رونـد طبیعـی زندگـی شما در ایـن سـال بـه شـدت تغییـر می کنـد و ممکـن اسـت باعـث شـود عـادات و سـبک زندگـی نامناسـبی را پیـش بگیریـد، لازم اسـت بیشـر بـه نکاتـی کـه سلامتی شما را حفـظ میکنـد، توجـه کنیـد. البتـه فرامـوش نکنیـد کـه تغذیـه سـالم از مـواردی اسـت کـه نـه تنهـا در سـال کنکـور، بلکـه در تمـام زندگیتـان عاملـی اساسـی بـرای حفـظ سلامتی و بهبـود زندگیتـان بـه شمار می آیـد.
نیاز انسان به غذا یکی از احتیاجات ذاتی یا فیزیولوژیک است که مهمترین عامل بقای زندگی و طول عمر محسوب میشود. احتیاج به غذا دائمی است و ارگانیسم را مجبور میکند برای به دست آوردن غذا و رفع گرسنگی کوشش کند. تغذیه صحیح و متعـادل نـه تنهـا پدیـده رشـد را میـسر می کنـد و بـه تندرسـتی و طـول عمـر می انجامـد، بلکـه بـا تأثیـر روی اعصـاب و روان سـبب
رشـد فکری و نمو نیروهای روانی میگردد. ترکیـب شـیمیایی غـذای انسـان بایـد شـامل پروتئین هـا، چربی هـا، کربوهیدرات هـا، مـواد معدنـی، ویتامیـن و آب باشـد تـا رشـد و سـلامت  یاخته های بـدن تأمیـن شـود. پیروی از یک الگوی صحیح تغذیه ای بر بهبود عملکرد تمام ارگان های بدن تأثیر به سزایی دارد. در سال کنکور عملکرد سیستم مغـزی و تقویـت حافظـه از یـک سـو و کاهـش اضطـراب از سـوی دیگـر، اهمیـت مضاعفـی پیـدا میکنـد. ماننـد تمـام روزهـای سـال، خـوردن صبحانـه اثـر ویـژه ای روی حافظـه و فراگیـری دروس دارد. گنجانـدن کربوهیدرات هـای پیچیـده ماننـد نـان و غلات بـه خصـوص انـواع سـبوسدار آنهـا در صبحانـه، موجـب آزادسـازی تدریجـی قنـد خـون و ثبـات نسـبی آن در طـول روز میشـود و کارایـی سـامانه حافظـه ای  را ارتقـا میدهـد. همچنیـن وجـود پروتئیـن در ایـن وعـده ماننـد شـیر و پنیـر میتوانـد فراگیـری فـرد را افزایـش دهـد. مـصرف مغزهـا (ماننـد مغـز گـردو) و آب میـوه نیـز در صبحانـه می توانـد در ایـن امـر مؤثـر باشـد. بـه طـور کلـی فـرد بایـد در همـه حـال تغذیـه مناسـب داشـته باشـد تـا در زمان هـای خـاص بـه تغییـر عـادات غذایـی خـود نیـاز پیـدا نکنـد. رعایـت هـرم غذایی استاندارد و استفاده از همه گروه های غذایی متنوع و متناسب به شکل متعادل، میتواند تمام نیازهای بدن را تأمین کنـد. یعنـی بـا اسـتفاده از گـروه نـان، غـلات، گوشـت و جانشـین های آن، لبنیـات، میوه هـا و سـبزیجات بـه میـزان کافـی، تمـام نیازهای فیزیولوژیک افراد تأمین میشود. اما یک روش بسیار رایج و در عین حال اشتباهی که بین افراد وجود دارد، استفاده از مکمـل هاسـت. بیشتـر ایـن مکملهـا نـه تنهـا سـودی بـرای افـراد نـدارد؛ بلکـه در برخـی مـوارد، مـواد نگهدارنـده ی بـه کار رفتـه در ایـن مـواد میتوانـد اثـرات غیرمسـتقیم در فراینـد یادگیـری و تمرکـز افـراد داشـته باشـد.
نکات‌تغذی‌های‌برای‌کنکور ‌ی ها
‌بهـتر اسـت تغذیـه روزانـه بـه جـای سـه وعـده در روز بـه پنـج وعـده افزایـش یابـد. افزایـش وعده هـای غذایـی سـبب کاهـش کلسـترول خـون میشـود و قنـد خـون را در سـطح مناسـبی قـرار می دهـد. ‌آب زیاد بنوشید؛ زیرا مصرف آب سبب کاهش افسردگی و خستگی شما میشود. ‌مصرف مواد حاوی ویتامین E نظیر جوانه گندم، محصولات تهیه شده از غلات کامل به ویژه نان های تهیه شده از گندم و جـو و حبوباتـی نظیـر لوبیـا، نخـود، عـدس، مـاش و منابـع حیوانـی نظیـر سـاردین، ماهـی تـن، زرده تخم مـرغ، جگـر حیوانـات جـوان، سـبزیجات دارای بـرگ سـبز تیـره و گوجـه فرنگـی منجـر بـه اکسـیژن رسـانی بـه مغـز میشـود. ‌مصرف خوراکی های سرشـار از مواد معدنی همچون کلسـیم، منیزیم، آهن، روی و سـلنیوم نقش کلیدی در افزایش توان یادگیـری و تقویـت نیـروی دفاعـی و سرعـت بخشـیدن بـه رونـد رشـد دارنـد و عبارتنـد از: گـردو، ماهـی، مـرغ، جگـر، گوشـت، گندم جوانه زده و محصولات تهیه شـده از آردهای سـبوسدار. ‌زنجبیل و نعناع با افزایش خونرسانی مغز، سبب تقویت یادگیری میشود. ‌مرف عسـل و خرما همراه با شـیر عاوه بر رسـاندن انرژی به شمـا دانش آموزان کنکوری به کاهش اضطراب و استرسـتان نیـز کمـک میکنـد. خرمـا دارای فسـفر و کلسـیم فـراوان اسـت و مـصرف آن موجـب سرزندگـی یاخته هـای عصبـی و تقویـت مغـز میشـود. ‌بهترین میانوعده آب هویج است که موجب افزایش تمرکز میشود. ‌مصرف انواع مرکبات و میوه هایی مانند موز که سرشار از سروتونین است موجب آرامش شما میشود. ‌مصرف سبزیجات تازه باعث میشود که شما کمتر دچار فراموشی و تضعیف حافظه شوید.
‌پرهیـز در اسـتفاده از قندهـای سـاده ماننـد قنـد، شـکر، مربـا، نوشـابه و شـکلات نیـز در حفـظ آرامـش و تمرکـز شـما مؤثـر اسـت. مـصرف اینگونـه مـواد سـبب بـالا رفـن ناگهانـی قنـد خـون می شـود کـه بـا بالارفـن سـطح انسـولین، افـت قنـد خـون، خسـتگی، بی حوصلگـی و سردرد بـه وجـود می آیـد؛ پـس بـرای داوطلبـان کنکـور مـصرف آنهـا توصیـه نمیشـود و بـه جـای آن
مـواد حـاوی فیـبر ماننـد خرمـا بـه عنـوان یـک منبـع مناسـب تأمیـن قنـد خـون پیشـنهاد میشـود. • ‌مصرف زیاد ماست ترش و دوغ، خوردن بی اندازه پنیر، سیب ترش و مقدار زیادی گشنیز هر کدام به طریقی فعالیتهای فکری را دشوار می سازد و حافظه و سرعت انتقال را به طور موقت کند می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست