خواب در دوران کنکور موضوع بسیار مهمی است که بیشتر کنکوریها با آن مشکل دارند. این موضوع باعث میشود بخش اعظمی از وقتشان هدر رود و بازدهیشان به شدت کاهش یابد. خـواب آرام و کافـی نقـش بسـیار زیـادی در ایجـاد آرامـش وجریان انـرژی بـدن دارد. خـواب کافـی در سـاعت مناسـب، یکـی از مهمتریـن مولفه های سلامت روح و جسـم اسـت. مغـز بـه عنـوان فرمانـده بـدن تنهـا در صـورت خـواب کافـی عملکـرد درسـتی خواهـد داشـت. سیسـتم پاکسـازی مغـز کـه مهمتریـن وظیفـه آن خـارج کـردن مـواد زائـد از ایـن بافـت حیاتـی اسـت، بیشـرین میـزان فعالیـت را در زمـان خـواب دارد.
سـاعت متـداول بـرای خـواب شـش الـی هشـت سـاعت اسـت. در صورتـی کـه شما بیـش از ایـن مقـدار بخوابیـد، بـه جـای اینکـه وضـع جسـمی شما بهـتر شـود، خسـته تر میشـوید و کسـلتر درسـتان را خواهیـد خوانـد. بیدار ماندن تا نیمه شب برای مطالعه اشتباه است؛ زیرا منجر به خواب آلودگی در روز بعد میشود و شما را به سیستم غلط عادت میدهد و تغییر دادن این عادت در روز آزمون سراسری دشوار است. تنهـا زمانـی کـه خوابتـان می آیـد بـه رختخـواب برویـد. از رختخـواب تنهـا بـرای خوابیـدن اسـتفاده کنیـد، نـه بـرای مطالعـه، فکـر کـردن، بازی در اینترنت و… . نیـم سـاعت تـا یـک سـاعت قبـل از زمانـی کـه در نظـر داریـد، بخوابیـد. در مکانـی آرام و بـدون استرس قـرار بگیریـد و سـعی کنیـد از انجـام کارهـای فکـری و نگـران کننـده دوری کنیـد. در طی روزحتما زمانی را به ورزش کردن اختصاص دهید. ورزش به شما کمک می کند تا در شب راحت تر بخوابید. گرفن دوش آب ولرم قبل از خواب به شما کمک می کند آرامش بیشتری پیدا کنید و راحت تر بخوابید.
برای کمبود خواب پنج نشانه وجود دارد. اگر شا نمی دانید که میزان ساعات خوابی که در شبانه روز دارید برای بدنتان کافی اسـت یا نه، به این پنج نشـانه کمبود خواب توجه کنید.
۱-‌قـدرت‌تصمیم‌گیـری‌نداریـد: وقتـی مغـز شما خسـته باشـد، قـدرت تصمیمگیری تـان در همـه امـور کـم میشـود. تصمیمگیری هـای سـاده در امـور کوچـک و پیـش پـا افتـاده، برایتـان سـخت و تصمیمگیری هـای بـزرگ و مهـم برایتـان ناممکـن میشـود.
۲-‌‌گرسـن‌هاید:‌تحقیقـات نشـان میدهـدکـه کـم خوابـی باعـثا فـت قنـدخـون ودرنتیجـه کاهـش هورمـون لپتیـن در بـدن می شـود. لپتیـن، هورمونـی اسـت کـه باعـث برقـراری تعـادل در اشـتهای افـراد و سرکـوب کـردن اشـتهای کاذب میشـود. بنابراین هر چقدر میزان لپتین در بدن کمتر باشـد، احسـاس گرسـنگی سریعتر به سراغ فرد می آید و سرکوب کردن این احسـاس هـم جـز بـا خـوردن، میسـر نیسـت. نتیجـه ایـن پرخوری هـا هـم اضافـه وزن و چاقـی اسـت؛ بنابرایـن اگـر فکـر میکنیـد بـا خـوردن سـه وعده غذای اصلی و میان وعده سـبک در روز باز هم انرژی لازم برای انجام دادن کارهایتان را ندارید و نیاز به غذای بیشـری
بـرای کسـب انـرژی داریـد، بایـد بدانیـد کـه بـه کمبـود خـواب مبتـلا هسـتید.
۳-‌کمبـود‌خـواب: باعـث تضعیـف سیسـتم دفاعـی بـدن و افزایـش خطـر ابتـلا بـه بیماریهـای عفونـی میشـود. گروهـی از محققـان بـا تزریـق ویـروس سرماخوردگـی بـه تعـدادی فـرد سـالم، بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه احتـمال ابتـلا بـه سرماخوردگـی در افـرادی کـه کمـر از ۷ سـاعت در روز میخوابنـد، سـه برابـر بیشتـر از سـایرین اسـت و ایـن احتـلال در افـرادی کـه روزی ۸ سـاعت یـا بیشتـر می خوابنـد، بسـیار کـم اسـت. همچنیـن اعـلام کردنـد کـه تضعیـف سیسـتم ایمنـی بـدن و خطـر ابتـلا بـه بیماریهـای عفونـی در افـرادی کـه کمـتر از ۴ سـاعت در روز میخوابنـد، بسـیار بیشتـر از افـرادی اسـت کـه بیـن ۷/۵ تـا ۸/۵ سـاعت، خـواب
در شـبانه روز دارنـد.
۴-‌اشـکتان‌ زود‌ درمی آیـد:تحقیقـات نشـان می دهنـدکـه کمبـود خـواب،سـبب ضعـف روحـی افـراد می شـود و همیـن ضعف روحی اسـت که فرد را وادار به گریه کردن در مواجهه با مسـائل سـاده و روزمره میکند. افراد کمخواب وقتی با مشـکلی روبـه رو میشـوند، بـه جـای حـل کـردن آن، اشـک میریزنـد و همیشـه نیمـه خالـی لیـوان را میبیننـد.
۵-‌عـدم‌تمرکـز: دکـر کلـت کوشـیدا معتقـد اسـت کـه کـم خوابـی باعـث کاهـش تمرکـز در افـراد می شـود و همیـن امـر باعـث میشـود تـا کارهایشـان را بـه خوبـی انجـام ندهنـد. بـه شـما توصیـه می کنیـم بـه خـواب خـود اهمیـت دهیـد و از همیـن حـالا سـعی کنیـد خـواب خـود را تنظیـم کنیـد تـا هـم بازدهـی کافـی در مـدت زمـان پیـش رو تـا کنکـور داشـته باشـید و هـم در روز کنکـور دچـار مشـکل نشـوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست