اغلب اوقات بعد از آزمون دانش اموزان می گویند اگر زمان بیشتری می داشتیم رتبه بهتری کسب میکردیم و از این قبایل حرف ها باید بگویم اگر شما بتوانید در هنگام ازمون از تکنیک های مدیریت زمان که از آنها با عنوان زمان نقصانی یاد میکنیم استفاده کنید با این مشکل مواجه نخواهید شد تکنیک های مهارت ازمون به شما کمک میکند از زمان خود بهترین استفاده را داشته باشید ابتدا با ذکر چند تذکر موضوع را برایتان روشن میکنم شما نباید بر روی یک درس خاص گیر بدهید نباید بنا به اینکه فلان درس را قوی هستم پس زمان بیشتری را در ازمون به آن اختصاص می دهم یا فلان درس را ضعیف هستم و هر چقدر هم زمان بگذارم نمیتوانم جواب دهم پس زمان کمی را به آن اختصاص میدهم عمل کنید باید بنا بر یک قرار داد قبلی به هر درس زمان خاصی را تعلق بدهید و نباید از آن زمان کمتر یا بیشتر بر روی آن درس گیر کنید همچنین توجه کنید که سخت بودن یا اسان بودن ان درس در ازمون نباید شما را به خود مشغول کند و زمان قراردادی خود را فراموش کنید اگر زمان نقصانی شما پایان یافت و سوالاتی باقی مانده بود کنار ان سوال دایره یا فلش رو به پایان قرار دهید به این معنا که در زمان اضافی که در پایان می اورید (در صورت رعایت کردن زمان نقصانی )سراغ ان سوال ها باز میگردید نکته دوم که از نکته دیگر مهم تر می باشد این است که شما نباید بر روی یک سوال خاص گیر دهید و بیش از حد با ان درگیر شوید اگر بار اول به جواب نرسیدید ان را رها کنید و به سوال بعدی بروید برای جلوگیری از این اشتباه راه کاری را به شما پیشنهاد میدهیم ما در بحث زمان نقصانی با سه علامت اشنا می شویم اولین علامت هیچی می باشد یعنی شما لازم نیست که در کنار سوالاتان علامتی را بزنید در این دسته سوالاتی قرار می گیرند که شما به انها پاسخ داده اید .علامت دوم ضربدر می باشد این علامت به معنای ان است که این مبحث را نخوانده اید یا هیچ ایده ای برای حل ان ندارید علامت سوم دایره میباشد که خود شمال ۵ دسته می باشد  سـؤالاتی که پس از حل کردن اول  جوابشـان را در گزینه ها پیدا نمی کنیم؛ این سـؤالات را دوباره حل نمی کنیم و کنارش علامت دایره می گذاریم. دوم سؤالاتی که بلدیم و می دانیم در کجای کتاب است؛ ولی لحظه خواندن سؤال به یاد نمی آوریم، بار اول روی ایـن سـؤالات فکـر نکـرده و کنـارش دایـره می زنیـم. سـوم سـؤالاتی کـه پاسخشـان را می دانیـم ولـی راه حلشـان طولانـی اسـت، ایـن سـؤالات را نیـز بـار اول حـل نمی کنیـم و کنـارش دایـره می زنیـم. چهـارم سـؤالاتی کـه در تایـم نقصانـی موفـق بـه حـل آن هـا نشـدیم و کنـارش فلـش و دایـره زده ایـم. پنجـم سـؤالاتی کـه بیـن دو گزینـه شـک داریـم. در انتهـای دفترچـه بـا رعایـت زمـان نقصانـی، زمانـی اضافـه خواهـد آمـد، در ایـن هنـگام بـه ابتـدای دفترچـه برمی گردیـم و روی سـؤالات دایـره دار زمـان می گذاریـم. ایـن نکتـه را فرامـوش نکنیـد کـه اولویـت بـا دایره هایـی اسـت کـه اصـلاً زمـان بـرای خوانـدن آن هـا نداشـته اید. بقیـه دایره ها بـا هـم فرقـی ندارنـد و مهـم نیسـت کـه هـر سـؤال از کـدام نـوع دایـره اسـت در پایـان پـس از زدن تسـت های دایـره دار اگـر زمـان داشـتید بـه سـؤالات ضربـدردار بپردازیـد. توجـه داشـته باشـید کـه ایـن پس انـداز زمـان بایـد بیـن همـه دروس تقسـیم شـود و نبایـد دوبـاره روی یـک درس خـاص گیـر کنید

زمان پیشنهادی برای دروس اختصاصی

رشته ریاضی ریاضی ۶۰ دقیقه /فیزیک ۴۵/شیمی ۳۵

رشته تجربی-ریاضی ۳۵/زیست ۳۵/شیمی۳۰/فیزیک۳۰

رشته انسانی ریاضی ۱۵/اقتصاد۱۰/ادبیات ۲۵/عربی ۱۵/تاریخ جفرافیا۱۵/علوم اجتماعی ۱۵/فلسفه۲۰/روان شناسی ۱۵

در دروس عمومی برای هر یک از دروس ۱۵ دقیقه زمان بگیرید با این کار در انتهای دفترچه عمومی ۱۵ دقیقه زمان باقی می ماند که میتوانید از آن بهترین استفاده را بکنید

توجه کنید که این زمان ها پیشنهادی می باشد و برای هر کس بنا به نقاط قوت و ضعفش تغییر میکند برای یافتن زمان مناسب باید از مشاور خود کمک بگیرید یا اینکه در چند ازمون سعی کنید زمان مناسب برای هر یک دروس را پیدا کنید

موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست