در حال نمایش 2 نتیجه

ظرفیت تمام شد!

اردو مطالعاتی عید

اردوی مطالعاتی نوروز ۱۴۰۲? "پروژه ۲۰ تا ۲۰"
0 - 0 تومان

اردو مطالعاتی دی ماه

غیرحضوری
اردوی مطالعاتی جمع‌بندی نیمسال اول کم‌کم داریم به پایان نیمسال اول نزدیک می‌شیم و انتظار می‌ره که تا اینجای کار نیمسال اول دوازدهم و یک پایه رو به خوبی بسته باشید. اما هممون می‌دونیم که در جریان کنکور، کم پیش میاد که ایده‌آل ذهنی ما به وقوع بپیونده و پیشروی کار دقیقا مطابق با تصاویر ذهنی ما باشه. احتمالا شما هم در وضعیتی هستید که بخش‌هایی رو مجبور شدید نخونده پشت سر بذارید و الان نگرانی از عقب‌موندگی‌ها داره اذیتتون می‌کنه، یا اینکه دیر شروع کردید و هنوز این سوال بزرگ توی ذهنتون وجود داره که: اگه الان شروع کنم می‌تونم نتیجه‌ی مثبتی بگیرم یا نه؟ دیر نشده؟ یا اینکه الان در وضعیت ایده‌آلی هستی و تونستی ایده‌آل های ذهنیت رو پاس کنی و الان هدفت اینه که ادامه‌ی مسیر رو هم عالی جلو بری.جزو هر کدوم از این دسته‌ها که باشی، یه فرصت ایده‌آل منتظرته که بتونی بخش‌هایی که نخوندی رو بخونی، اگر تازه استارت زدی بتونی خودتو به بقیه برسونی و اگر تا الان همه‌ی بخش‌ها رو خوندی، بتونی یه جمع‌بندی درست و حسابی داشته باشی.در نظر داریم تو این بازه‌ی مهم با برگزاری یک اردوی مطالعاتی، بهتون کمک کنیم که این بازه رو به بهترین شکل ممکن پشت سر بذارید و حرفه‌ای درس بخونید. از طرفی قراره خیلی از عادات نادرست مطالعاتیتون رو اصلاح کنیم تا بعد از این بازه، بتونید روندتون رو به روند ایده‌آل نزدیک کنید و بهتر از پیش کارتون رو جلو ببرید و به اهدافتون نزدیک بشید.
توضیحات در مورد اردوی مطالعاتی مجازی اردوی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ نیمسال اول از تاریخ 1 دی ماه تا 30 دی ﻣﺎه ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﮐﺘﺮ ﻫﻤﺖﯾﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﻫﺪف از ﺑﺮﮔﺰاری اردوی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دانش آموزان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را از زﻣﺎن داﺷﺘﻪ باشند و اﯾﻦ بازه را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻃﻼﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ کنند و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺎدت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﻻ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، در داﻧﺶ آﻣﻮزان اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ماه‌های آتی نیز ﺧﻮب درس ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ. داوﻃﻠﺒﺎن در اردوی مطالعاتی غیرحضوری، ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و ﺗﺴﺖ زﻧﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ مشخصی ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎزه اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎوره ای و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر رﻓﻊ اﺷﮑﺎل دروس وﺟﻮد دارد.
 
وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎی اردوی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﺠﺎزی در ﻃﯽ اﯾﻦ 30 روز محتوای صوتی و تصویری از دﮐﺘﺮ ﻫﻤﺖ‌ﯾﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺣﺎوی مطالب اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ و ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻈﻢ و ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اردوی ﺣﻀﻮری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ راس ﺳﺎﻋﺖ مقرر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻫﺎی اردو ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﺪ . ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺳﺎﻋﺖ اردو ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ. در ابتدا و انتهای ﻫﺮ ﭘﺎرت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اردو ﭘﯿﺎم دﻫﯿﺪ. ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اردو زودﺗﺮ از زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﯿﮕﯿﺮد. ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎرت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ اول از ﺷﻤﺎ آزﻣﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره ﻣﺤﻮر در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺑﻌﺪ از آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎرت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻠﯽ از روﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد در آن روز را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی (ﺑﻪ ﺳﺒﮏ دﮐﺘﺮﻫﻤﺖ ﯾﺎر) ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﺪ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ. ﺟﻠﺴﺎت رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ دروس در ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺎی ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ دﮐﺘﺮ ﻫﻤﺖ ﯾﺎر به ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ و آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدد. یک روز در میان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ اوﻟﯿﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و روﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان از طریق ایشان ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.
 
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اردوی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﺠﺎزی رﻋﺎﯾﺖ دﻗﯿﻖ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻔﺮﯾﺢ و ... اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻮده و داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮای دﻗﯿﻖ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ و ﻧﺪادن ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺧﻮد ﺗﺬﮐﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد. در ﻃﻮل ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، داوﻃﻠﺒﺎن اﺟﺎزه ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن از ﺟﺎی ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از اﺗﺎق را ﻧﺪارﻧﺪ. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را در ﻣﺤﯿﻂ درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ، اﮔﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ ؛ زﯾﺮا در ﺗﺎﯾﻢ ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ در ﺻﻮرت روﺷﻦ ﺑﻮدن از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻫﺎ ﺗﺬﮐﺮ داده ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر، اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری (اﺳﺘﺮاﺣﺖ، کار با تلفن همراه و ..) ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﯾﮏ روز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ وﻟﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺗﻠﻔﻨﯽ، ﻏﯿﺒﺖ داوﻃﻠﺐ را اﻃﻼع دﻫﺪ. در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻫﻤﺖ ﯾﺎر ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻮاﻻت و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را ﺑﻪ صورت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ.
640:00:00
تماس بگیرید